01-1-1970

Referat fra årsmøte

Tid: Torsdag 28. mai kl 20.00
Sted: Danseskolen, Sandviksveien 160
Antall tilstede: 9
Antall med stemmerett: 9
Ordstyrer: Christian Erichsen
Referent: Caroline Ordaz
Protokollfører: Rolf Kristian Aastvedt

Saksliste

1. Åpning av møte.
Styreleder redegjør for agenda.

2. Konstituering av møte

Valg av dirigent, referent og protokollfører
Christian Erichsen ble valgt som dirigent.
Caroline Ordaz ble valgt som referent
Rolf Kristian Aastvedt ble valgt til å skrive under protokoll.

3. Godkjenning av årsmelding og regnskap
Styreleder redegjorde for regnskapet H14.
Alt i alt er man fornøyd med hvordan dette ser ut.
Styreleder gikk gjennom årsmelding og de store trekkene til all aktivitet.
Regnskap og årsmelding ble godkjent av årsmøtet.

4. Behandling av innmeldte saker
4a. Endring av vedtekt.

Det er foreslått å ta inn en ny paragraf i vedtektene etter bemerkning fra Skatt Vest. Paragrafen lyder som følger:

§16. Anvendelse av netto formue ved oppløsning

Ved en eventuell oppløsning av foreningen skal dens netto formue anvendes til formål som er i overensstemmelse med foreningens vedtektsbestemte formål. Det er sittende styret som foretar beslutning om hvilke formål som skal motta formuen.

Styreleder redegjorde.
Ingen innsigelser.
Enstemmig vedtatt.

4b. Fastsette kontingent.

Styret anbefaler at årskontingent inngår i sesongavgiften. Alle som deltar på ett eller flere sesongkurs og er over 18 år er stemmeberettiget i Foreningen. I tillegg er støttemedlemmer av foreningen stemmeberettiget. Årskontingent for støttemedlemmer settes til kr 150,- for 2015/2016.

Styreleder redegjorde.
Det må tydeliggjøres hvordan dette fungerer i prakis til høsten.
Enstemmig vedtatt.

5. Valg av valgkomité.
Vedtektene sier at valgkomitéen velger styret, valgkomiteen velger styret.
Ingen forslag har kommet inn.
Styreleder foreslår seg selv og Rolf Kristian Aastvedt.
Enstemmig vedtatt.

Bergen 28. april 2015.